Woordverklaring

 1. Robin Timmers: ik, de opdrachtnemer, gevestigd in Zoetermeer aan de Lorentzschans 15 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80967671 en BTW-nummer NL003512383B53.
 2. Opdrachtgever: jij, mijn klant, die gebruikmaakt van de diensten van Robin Timmers.
 3. Overeenkomst c.q. opdracht: de overeenkomst die wij met elkaar sluiten omdat jij gebruikmaakt van mijn diensten.
 4. Diensten: m’n diensten, zoals: schrijven van webteksten, e-mails, offline marketingmaterialen, apps, enz.
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die ik uitvoer in het kader van de overeenkomst.
 6. Algemene Voorwaarden: mijn (onderstaande) voorwaarden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden op al m’n offertes, diensten en overeenkomsten, tenzij wij samen schriftelijk iets anders hebben afgesproken in de overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden gelden ook bij het inschakelen van derden door Robin Timmers bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Jouw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij we iets anders hebben afgesproken in de overeenkomst.
 4. Als je zonder commentaar een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaardt, dan ga ik ervan uit dat je instemt met de toepassing van mijn Algemene Voorwaarden.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden en onze overeenkomst gewoon gelden.
 6. Als er onduidelijkheden zijn over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of onze overeenkomst, dan wordt deze bepaling uitgelegd in lijn met deze voorwaarden.
 7. Is er sprake van een situatie die niet in mijn Algemene Voorwaarden of de overeenkomst staat, dan wordt deze situatie beoordeeld in lijn met de rest van deze voorwaarden.
 8. Als ik niet steeds volgens deze voorwaarden kan handelen, dan mag je hieruit niet concluderen dat mijn voorwaarden niet van toepassing zijn. Ik heb altijd het recht om alsnog volgens de voorwaarden te handelen.

Offertes

 1. Mijn offertes zijn kosteloos en vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Als je akkoord gaat met een offerte, dan heeft Robin Timmers de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen te weigeren. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 2. Robin Timmers rekent geen kosten voor een oriënterend gesprek, tenzij jij speciale wensen hebt en ik hier kosten voor moeten maken.
 3. Prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
 4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan hoef ik mij daar niet aan te houden. De overeenkomst komt dan niet volgens jouw afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Mijn offertes zijn gebaseerd op de informatie die jij me gegeven hebt. Je hebt de verantwoordelijkheid mij alle belangrijke informatie te geven. Als blijkt dat jij onjuiste of niet alle informatie hebt gegeven, dan mag ik de offerte of opdracht veranderen. Robin Timmers hoeft zich niet te houden aan een offerte of overeenkomst als in de offerte of overeenkomst een (schrijf)fout staat.
 6. Als in een offerte of de overeenkomst een leveringstermijn staat, heb je geen recht op een schadevergoeding als ik deze termijn overschrijdt. Als we een leveringstermijn afspreken, dan is dat altijd als indicatie gegeven.

De totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen ons komt tot stand als jij/jouw bedrijf mijn offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst schriftelijk bevestigt of aanvaardt. Ook is sprake van een overeenkomst als ik op jouw verzoek begin met het uitvoeren van de overeenkomst of mijn werkzaamheden.
 2. Alleen schriftelijke afspraken gelden. Je kunt geen rechten ontlenen aan mondelinge of telefonische afspraken. Mondelinge of telefonische afspraken gelden pas als ik deze schriftelijk bevestigd heb.
 3. Robin Timmers mag een overeenkomst of opdracht altijd weigeren. Als een overeenkomst in strijd is met bepaalde regels of voorschriften van een derde dan mag ik de overeenkomst ook weigeren.
 4. Alle gegevens, berekeningen, rapportages, overzichten, adviezen, materialen en documenten maken deel uit van de overeenkomst, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.
 5. Als Robin Timmers een aanbetaling vraagt, dan moet deze eerst zijn betaald. Zolang de aanbetaling niet betaald is, start ik niet met mijn werkzaamheden.

De uitvoering van een overeenkomst

 1. De overeenkomst en werkzaamheden voer ik naar beste en eigen inzicht en vermogen uit, en volgens de eisen van goed vakmanschap. Ik mag hierbij bepaalde werkzaamheden door iemand anders laten uitvoeren.
 2. Robin Timmers heeft ten opzichte van jou/jouw bedrijf een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Mijn inspanningsverplichting betekent dat ik jou niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die jij voor ogen hebt ook echt behaald gaan worden.
 3. Ik mag een overeenkomst in verschillende fasen leveren en het al uitgevoerde gedeelte apart bij jou in rekening brengen.
 4. Van jou verwacht ik dat je alle gegevens, materialen, documenten, inlogcodes enz. waarvan ik heb aangegeven dat ik deze nodig heb voor het goed uitvoeren van de overeenkomst en/of diensten, op tijd aan mij verstrekt. Als je de benodigde gegevens niet tijdig aan mij verstrekt, dan heb ik het recht om de uitvoering van onze overeenkomst en/of diensten op te schorten. Ik mag dan de extra kosten volgens de door mij gehanteerde tarieven bij jou in rekening brengen. Jij moet ervoor zorgen dat alle gegevens, materialen, documenten, inlogcodes enz. volledig en juist zijn.
 5. Bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden moet ik rekening houden met regels, richtlijnen, beleid en technologie van anderen, zoals Google. Ik voer alle werkzaamheden volgens deze regels, richtlijnen, beleid en technologie uit. Als het nodig is pas ik mijn werkzaamheden aan conform deze regels, richtlijnen, beleid en technologie van deze derden. Je hebt dan niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Jouw verplichtingen en medewerking

 1. We verwachten van jou dat alle gegevens, ruimtes, materialen, teksten, inlogcodes enz. waarvan Robin Timmers aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan je behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig (en gratis) beschikbaar zijn. Een levertermijn begint niet eerder te lopen totdat jij aan mij alle gegevens, ruimtes, materialen, teksten, inlogcodes enz. hebt verstrekt. Alle verstrekte gegevens, materialen, teksten, inlogcodes enz. moeten vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Robin Timmers is hier niet aansprakelijk voor.
 2. Als we werkzaamheden op locatie moeten uitvoeren, is het jouw verantwoordelijkheid dat deze locatie en de benodigde faciliteiten gratis ter beschikking worden gesteld aan ons. Jij hebt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de werkzaamheden of leveringen van derden tijdig verricht worden, zodat de werkzaamheden van Robin Timmers geen vertraging oplopen.
 3. Mochten er vertragingen ontstaan dan kan Robin Timmers de kosten hiervan bij jou in rekening brengen.
 4. Je vrijwaart Robin Timmers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van onze overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan mij toegerekend kan worden. Als ik door een derde wordt aangesproken dan moet jij ons, zowel in een niet-gerechtelijke als in gerechtelijke procedure, helpen en alles doen wat van jou verwacht mag worden. Als je geen passende maatregelen neemt of mij niet helpt, dan mag ik, zonder jou in gebreke te stellen, passende maatregelen nemen. Alle kosten en schade die ik of derden hierdoor lijden komen voor jouw rekening en risico.

Diensten

 1. Mijn diensten bestaan hoofdzakelijk uit copywriting; het schrijven van tekst. Afhankelijk van de dienst hoort daar ook nog een (zoekwoorden)onderzoek bij. Dit (zoekwoorden)onderzoek zit inbegrepen in de projectprijs. Voor welk kanaal, website, app of medium ik schrijf staat op de offerte.

Tarieven

 1. Robin Timmers werkt zoveel mogelijk op basis van een vaste prijs. Indien wij een vaste prijs met elkaar hebben afgesproken en werkzaamheden verrichten of diensten leveren die wij niet met elkaar afgesproken hebben in de overeenkomst, dan breng ik deze extra werkzaamheden of diensten apart in rekening. Extra werkzaamheden bereken ik volgens mijn standaardtarieven.
 2. Al mijn tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, verzendkosten enz.
 3. Ik mag mijn tarieven wijzigen indien dit nodig is in verband met bijvoorbeeld wetswijzigingen. Een tariefswijziging gaat direct in. Deze wijzigingen gelden dan ook voor bestaande overeenkomsten. Ik zal jou per via e-mail op de hoogte brengen van een tariefswijziging en de ingangsdatum.

Levering

 1. Al mijn (op)leveringstermijnen zijn indicatief. Als in een offerte of in de overeenkomst een leveringstermijn staat dan heb je geen recht op een schadevergoeding als ik deze termijn niet na kom. Als ik een leveringstermijn niet na kom dan stel je mij schriftelijk in gebreke en geef je een redelijke termijn om alsnog te leveren.
 2. Ik verwacht dat je mijn geleverde diensten, werkzaamheden, teksten enz. binnen 10 werkdagen controleert op onder andere onjuistheden en onzorgvuldigheden. Als je binnen 10 werkdagen geen feedback, herzieningen of een andere vorm van tegenbericht aan Robin Timmers hebt gegeven, dan is sprake van levering en ga ik over tot facturering. Kun je niet binnen 10 werkdagen feedback geven, laat dit dan binnen die 10 werkdagen per e-mail of telefonisch weten. We kunnen dan een andere termijn afspreken.
 3. Je hebt recht op 2 gratis correctierondes per tekst. Voor elke correctieronde na deze gratis 2 rondes, factureer ik €100,- per uur, en minimaal 1 uur per correctieronde.

Beëindiging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst en annuleringskosten

 1. Als jij de opdracht intrekt en/of onze overeenkomst voortijdig beëindigt, dan brengt Robin Timmers in rekening: de afgesproken projectprijs of gereserveerde tijd.
 2. De overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kun je tussentijds niet kosteloos annuleren, tenzij zich een situatie voordoet zoals omschreven in sub 3 van dit artikel.
 3. Je kunt de overeenkomst tussentijds, schriftelijk, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, indien: • Ik mijn verplichten niet na kom en ik ook niet reageer op jouw ingebrekestelling waarin je mij een termijn hebt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen; • Je kunt aantonen dat het door slechte economische omstandigheden van de locatie en/of vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeft niet verantwoord is om de overeenkomst voort te laten duren; • Indien de locatie en/of vestiging waarop de overeenkomst betrekking heeft sluit; • Indien Robin Timmers faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; • Robin Timmers (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of wanneer surseance van betaling verleend wordt; • Ik mijn onderneming staak of mijn bedrijf geliquideerd wordt;
 4. Als je een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert dan mag ik eventuele werkzaamheden die ik heb uitgevoerd of bestelde en gereedgemaakte zaken – inclusief eventuele afvoer- en afleveringskosten – en eventuele gereserveerde (arbeids)tijd bij jou in rekening brengen.
 5. Ik mag de uitvoering van de overeenkomst en mijn werkzaamheden per direct beëindigingen of opschorten als: • Je jouw verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt; • Ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven te vrezen dat je jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 6. Ik mag de overeenkomst ook eerder ontbinden als zich omstandigheden voordoen waaruit blijkt dat ik de overeenkomst onmogelijk kan nakomen of dat het niet redelijk is om dat van mij te vragen.
 7. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn al mijn vorderingen direct opeisbaar.
 8. Als ik de nakoming van jouw verplichtingen opschort, kan ik altijd aanspraak maken op onze aanspraken uit de wet en onze overeenkomst.
 9. Schort ik de overeenkomst op of ontbind ik deze, dan hoef ik geen schadevergoeding te betalen.
 10. Als de ontbinding aan jou te wijten is dan mag ik van jou een schadevergoeding verlangen, inclusief eventuele kosten die daardoor direct of indirect ontstaan zijn.
 11. Als je jouw verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt dan mag ik de overeenkomst per direct ontbinden zonder dat ik jou een schadevergoeding moet betalen. Jij bent dan wel schadeplichtig (omdat je een wanprestatie hebt gepleegd).
 12. Als ik de overeenkomst tussentijds opzeg dan zal ik ervoor zorgen dat werkzaamheden die ik nog moet uitvoeren aan een derde worden overgedragen, tenzij we de opzegging aan jou kunnen toerekenen. Als aan het overdragen van mijn werkzaamheden extra kosten zijn verbonden dan breng ik deze kosten bij je in rekening.
 13. In de volgende gevallen heb ik het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen of te annuleren, zonder dat ik hiervoor een schadevergoeding aan jou moet vergoeden: • Liquidatie; • (Aanvraag van) surseance van betaling of faillissement; • Beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van jou; • Schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen kunt beschikken.
 14. Robin Timmers kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan altijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in dit artikel. In dat geval mag Robin Timmers direct de overeenkomst beëindigen of opschorten.
 15. In het geval dat Robin Timmers zelf de opdracht annuleert, ook tijdens de uitvoering dat de opracht, krijg je maximaal 50% restitutie.

Wijziging of aanvulling van de overeenkomst

 1. Als blijkt dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld moet worden, dan overleggen we dat met elkaar.
 2. Door een wijziging of aanvulling in de overeenkomst kan het gebeuren dat een leveringstermijn gewijzigd moet worden. Ik zal je hierover informeren.
 3. Als de wijziging of aanvulling financiële gevolgen heeft, dan zal ik je hierover informeren.
 4. Ik ben niet verplicht om akkoord te gaan met een wijziging of aanvulling in de overeenkomst. Een aanvulling of wijziging mag ik altijd weigeren. Weiger ik een wijziging of aanvulling dan heb je nooit recht op een schadevergoeding. Ook is dat geen reden om de overeenkomst met mij te ontbinden of te beëindigen.
 5. Een wijziging of aanvulling is alleen geldig als ik deze schriftelijk aan jou bevestigd hebben.

Betaling en incassokosten

 1. De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen na factuurdatum. Facturen kun je betalen via iDeal of bank- of giro-overschrijving.
 2. Bij langdurige opdrachten mag ik maandelijks factureren. Een samenwerking in abonnementsvorm wordt vooraf gefactureerd, aan het eind van de voorafgaande maand.
 3. Mijn facturen stuur ik per voorkeur digitaal, per e-mail toe.
 4. Robin Timmers vraagt altijd een aanbetaling van 50%. De overige 50% wordt betaald na eerste oplevering van de teksten, voor de correctierondes. Een andere optie: de projectprijs/factuur vooraf betalen, inclusief 5% korting. Op een aanbetaling zijn onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing. Als ik een aanbetaling vraag dan moet je deze binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst betalen. Zolang ik de aanbetaling niet heb ontvangen start ik niet met mijn werkzaamheden. Ik schort mijn werkzaamheden op totdat ik jouw aanbetaling ontvangen heb.
 5. Ben je het niet eens met een factuur of het factuurbedrag? Dan krijg je daarmee geen uitstel om te betalen. De factuur betaal je gewoon binnen de betalingstermijn.
 6. Als je te laat betaalt dan zal ik, nadat ik jou minimaal een keer een aanmaning heb gestuurd, de rente en incassokosten bij jou in rekening brengen. Ik mag alle (buitengerechtelijke) kosten bij jou in rekening brengen.
 7. De incassokosten zijn 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van €100,-. Over de incassokosten moet jij ook de wettelijke handelsrente betalen. De wettelijke handelsrente bedraagt 1% per maand dat jij te laat bent met betalen.
 8. Ik heb het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de wettelijke rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Ik kan, zonder daardoor in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren, als je een andere volgorde voor de toekenning van de betaling wilt. Ik kan de volledige betaling van de hoofdsom weigeren, als jij daarmee niet ook meteen de rente en incassokosten betaalt.
 9. Je mag het door jou aan mij verschuldigde bedrag niet verrekenen.
 10. Als de overeenkomst door meerdere personen is aangegaan, dan is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de (tijdige) betaling van mijn facturen.
 11. Als je een betalingsachterstand hebt, dan mag ik mijn werkzaamheden staken of opschorten totdat jij alle openstaande bedragen, inclusief de incassokosten en rente, volledig betaald hebt.
 12. Robin Timmers kan ook vragen om 100% vooraf. Dan gelden dezelfde regels als ‘Betaling en incasssokosten, lid 5’.

Aansprakelijkheid

 1. Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is bepaald.
 2. Ik ben niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade, die ontstaan is doordat ik ben uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen en/of informatie.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten die een derde verricht, zoals Google.
 4. Mocht ik aansprakelijk zijn, voor wat voor schade dan ook, dan ben ik dat alleen voor directe schade.
 5. Onder directe schade versta ik: • De redelijke kosten om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen; • Kosten gemaakt om ervoor te zorgen dat ik mijn verplichtingen uit de Overeenkomst na kom, voor zover deze aan mij toegerekend kan worden; • De kosten ter voorkoming of beperking van schade, mits jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot de beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade versta ik onder andere: gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Als ik aansprakelijk ben dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Bij opdrachten langer dan 3 maanden is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ik de afgelopen 3 maanden bij jou in rekening hebben gebracht, met een maximum van €2.500,-. In ieder geval is mijn aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag dat ik van mijn verzekeraar krijg.
 8. Aansprakelijk stellen doe je binnen 1 jaar na ontdekking van mijn aansprakelijkheid. Als je mij na deze periode aansprakelijk stelt dan heb je geen recht meer op een schadevergoeding.
 9. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid geldt niet indien jouw schade te wijten is aan mijn opzet of grove schuld.

Overmacht

 1. Ik hoef mijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van een omstandigheid waarop ik geen invloed heb, en ook niet als volgens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen.
 2. Onder overmacht versta ik: alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in ben zijn mijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in mijn bedrijf, mijn leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze Overeenkomst vallen hier ook onder. Ik kan mij ook op overmacht beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ik kan tijdens de overmacht periode mijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan mag ik, en jij ook, de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Als ik tijdens het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk ben nagekomen of deze kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, mag ik dat gedeelte apart factureren. Je betaalt deze factuur dan gewoon, alsof sprake was van een aparte overeenkomst tussen ons.
 5. Ik ben niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties zoals stakingen bij PostNL, telefoondienst of internetprovider.
 6. Robin Timmers is niet verantwoordelijk indien ik mijn diensten of werkzaamheden niet op tijd of volledig kunnen uitvoeren door omstandigheden die gelegen zijn bij derden, zoals Google of social media websites.

Auteursrechten

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten blijven bij mij. Je erkent deze rechten en je zult geen inbreuk maken op mijn auteursrechten.
 2. Alle door mij verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, concepten, trainingsmaterialen etc., mogen alleen door jou/jouw bedrijf gebruikt worden. Je mag ze niet kopiëren, namaken, tonen aan derden of hanteren anders dan voor eigen gebruik.
 3. Als Robin Timmers teksten of andere werken in de zin van de Auteurswet aan jou levert, dan verleent Robin Timmers jou bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Hierna behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden. De licentie geldt alleen voor gebruik van het betreffende werk door jouzelf, of voor jouw rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan tenzij ik schriftelijk toestemming heb gegeven. Over elk ander gebruik maken wij aparte afspraken met elkaar. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in wat voor ander medium ook dan waarvoor hij volgens de opdracht geschreven is.
 4. Naamsvermelding wordt in principe niet geëist door Robin Timmers. Wel kan Robin Timmers het recht op naamsvermelding opgeven of eisen dat gebruikgemaakt wordt van een pseudoniem.
 5. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst of werk die niet de goedkeuring van Robin Timmers krijgt, kan ik het gebruik van mijn tekst of werk verbieden.
 6. Als je inbreuk maakt op mijn auteursrechten, zal ik een schadevergoeding vragen. Als inbreuk op het auteursrecht van Robin Timmers wordt beschouwd: • Publicatie van mijn teksten of werken voor een ander gebruik dan overeengekomen; • Hergebruik van mijn teksten of werken zonder toestemming; • Aantasting van mijn teksten of werken; • Publicatie zonder naamsvermelding, als we naamsvermelding zijn overeengekomen.
 7. Proefteksten en/of voorstellen blijven te allen tijde in eigendom van Robin Timmers.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat jij aan jou geleverd heb blijft mijn eigendom totdat je jouw verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bent nagekomen.
 2. Alles wat onder mijn eigendomsvoorbehoud valt mag je niet verkopen of verpanden. Als iemand beslag legt op iets wat onder mijn eigendomsvoorbehoud valt dan moet je dit zo snel mogelijk aan mij doorgeven. Ik verwacht van jou, dat je alles wat onder mijn eigendomsvoorbehoud valt veiligstelt. Dit betekent dat je al deze zaken verzekert tegen bijvoorbeeld brand, ontploffings – en waterschade of diefstal. Als ik jou hierom vraag, moet je mij de polis van deze verzekering laten zien. Als jij een vergoeding krijgt van de verzekering dan heb ik het recht op deze vergoeding.

Vertrouwelijkheid

 1. Ik houd alle vertrouwelijke informatie geheim. Informatie is vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die al in het openbaar bekend is of informatie die ik in een gerechtelijke procedure moet brengen, vallen hier niet onder.

Klachten

 1. Als je een klacht hebt over mijn diensten, werkzaamheden of een factuur dan moet je deze binnen 1 maand na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk of via e-mail aan mij doorgeven. Is deze termijn verstreken dan vervallen jouw rechten, en ga ik ervan uit dat jij tevreden bent met mijn diensten, werkzaamheden of mijn factuur juist is. Ik streef ernaar om jouw klacht binnen 2 weken af te handelen. Als ik een langere termijn nodig heb dan ontvang je van mij bericht.
 2. Als je een klacht hebt, dan moet je jouw verplichtingen wel nog steeds nakomen, tenzij ik de klacht terecht vind.
 3. Is jouw klacht terecht, dan kies ik of ik het factuurbedrag wijzig, mijn diensten of werkzaamheden verbeter of opnieuw uitvoer.
 4. Als je een klacht hebt over het beleid, technologie, richtlijnen enz. van derden, zoals Google, dan dien je jouw klacht in bij deze derde.

Geschillen en bevoegde rechter

 1. Op al mijn overeenkomsten, diensten, producten en facturen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als jij in het buitenland bent gevestigd. Ik sluit de toepassing van het Weens Koopverdrag volledig uit. De rechter in mijn vestigingsplaats is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Ik ga pas naar de rechter als ik geprobeerd heb om het geschil onderling op te lossen.